Viziune, misiune, obiective

Viziune

Cultura poate fi definită ca fiind întregul complex de caracteristici distinctive de natură spirituală, materială, intelectuală și emoțională care caracterizează o societate sau un grup social. Ea include nu numai artele și literatura, ci și moduri de viață, drepturi fundamentale ale persoanei, sisteme de valori, tradiții, obiceiuri și credințe. Această definiție, chiar dacă extrem de generoasă, privește cultura mai ales ca o caracteristică a grupului, a colectivității, a societății, înăuntrul cărora se dezvoltă fiecare individ.

 

Patrimoniul Cultural Național reprezintă ansamblul resurselor moștenite, identificate ca atare, indiferent de regimul de proprietate asupra acestora, și care reprezintă o mărturie și o expresie a valorilor, credințelor, cunoștințelor și tradițiilor aflate în continuă evoluție. Patrimoniul Cultural Național cuprinde toate elementele rezultate din interacțiunea dintre factorii umani și naturali, de-a lungul timpului.

 

Unitatea acestui domeniu și a subdomeniilor care îl alcătuiesc nu a fost întotdeauna evidentă. Ea a devenit perceptibilă, pe plan mondial, doar în ultimele patru decenii, constatându-se statistic faptul că măsurile luate în unul dintre subdomenii interacționa cu celelalte. Astfel, este înțeles faptul că orice acțiune asupra uneia dintre componentele patrimoniului are influențe asupra altor componente aflate în aceeași arie geografică, indiferent dacă acestea sunt sau nu părți ale patrimoniului natural sau cultural, ale patrimoniului material sau imaterial, ale patrimoniului mobil sau imobil.

 

Rolul educației artistice în formarea competențelor tinerilor pentru viață în secolul XXI a fost recunoscut la nivel european. Organizațiile internaționale au arătat un interes crescut în educația artistică în ultima perioadă de timp, de aici rezultând dezvoltări de politici cheie. În anul 1995, Consiliul Europei a lansat un proiect major ce se centrează pe Cultură, Creativitate și Tineret. Acesta a examinat pregătirea existentă pentru educație artistică în școlile statelor membre, precum și implicarea artiștilor profesioniști și disponibilitatea activităților extracurriculare.

 

UNESCO a fost o forță conducătoare în dezvoltarea inițiativelor de politică în educație și cultură în ultima decadă. Încă din anul 1999, Directorul General al UNESCO a făcut un apel la toți acționarii din domeniul educației artistice și culturale, pentru a face ceea ce este necesar să se asigure că predarea artelor câștigă un loc special în educația fiecărui copil, de la creșă până în ultimul an de școală. Acesta a fost urmat de o conferință mondială la Lisabona, pentru a marca punctul culminant al unei colaborări internaționale de 5 ani între UNESCO și partenerii săi din domeniul educației artistice. Conferința a afirmat nevoia de a stabili importanța educației artistice și culturale în toate societățile (aprobarea dreptului omului la educație și participare culturală; dezvoltarea capacităților individuale; îmbunătățirea calității educației și promovarea exprimării diversității culturale). Mai mult decât atât, cadrul strategic al UE pentru cooperare în educație și perfecționare în următoarea decadă accentuează clar importanța competențelor cheie transversale, incluzând conștientizarea culturală și creativitatea.

 

În anul 2005, Consiliul Europei a lansat o Convenție Cadru asupra valorii moștenirii culturale pentru societate, care a identificat nevoia țărilor europene de a păstra resursele culturale, de a promova identitatea culturală, de a respecta diversitatea și de a încuraja dialogul intercultural.

 

Așadar, viziunea strategică pe care o propunem nu este una nouă și este în raport cu activitatea organizațiilor naționale și internaționale (UNESCO, Consiliul Europei, Ministerul Culturii):Centralitatea culturii în societatea inclusivă și bazată pe dezvoltare durabilă și inteligentă pe care o construim pentru generațiile de azi și de mâine.

Misiune

Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” își asumă misiunea de promovare, conservare și valorificare a culturii și a artei naționale și universale, și de inițiere și implementare de proiecte și programe culturale în domeniul educației artistice și culturale.

Obiective generale și specifice

Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” a fost înfiinţat cu scopul de a oferi produse şi servicii culturale ca elemente ale dezvoltării şi regenerării sociale a comunităţilor. Prin activităţile desfăşurate, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” asigură conservarea, promovarea şi valorificarea culturii, formarea continuă în domeniul artelor şi meşteşugurilor tradiţionale şi activităţi culturale pentru petrecerea timpului liber.

Instituția îşi desfăşoară activitatea respectând:

 • Dreptul de acces la viaţa culturală
 • Dreptul de participare la viaţa culturală
 • Dreptul la respectul identităţii culturale
 • Dreptul fiecărei persoane, indiferent de naţionalitate, etnie, sex, religie, orientare politică sau situaţie socială, de a se identifica cu o comunitate culturală
 • Dreptul de acces la Patrimoniul Cultural Naţional
 • Dreptul la protecţia activităţilor creatoare
 • Dreptul la protecţia proprietăţii intelectuale
 • Dreptul la educaţie, inclusiv la educaţia artistică şi la educarea prin și pentru artă
 • Dreptul de a desfăşura în mod liber activităţi culturale, inclusiv dreptul la mobilitate a creatorilor, a artiştilor şi a creaţiilor lor.

Obiectivele principale ale activităţii Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” sunt:

 • Organizarea activităţilor de promovare a culturii şi artei naţionale şi universale de dezvoltare şi afirmare a responsabilităţilor creatoare ale locuitorilor judeţului Alba în domeniile cultural - artistice şi recreativ-distractive;
 • Oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală, precum și atragerea de vizitatori și turiști din țară și străinătate prin punerea în valoare a patrimoniului cultural;
 • Oferirea de servicii culturale şi activităţi de promovare a turismului cultural sau de petrecere a timpului liber menite să satisfacă nevoile comunităţii şi să crească gradul de participare al cetăţenilor la viaţa culturală;
 • Conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial;
 • Organizarea de cursuri de formare continuă, teoretice şi practice, necesare formării deprinderilor artistice şi a meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale, în afara sistemelor formale de educaţie;
 • Păstrarea tradiţiei şi creaţiei populare ca fenomen viu şi tezaurizarea ca document cultural;
 • Dezvoltarea culturii contemporane şi valorificarea ei în viaţa culturală prin diferite forme de exprimare artistică;
 • Promovarea bunurilor culturale tradiţionale sau contemporane şi integrarea lor ca marcă a identităţii etno-culturale, în circuitul naţional şi internaţional de valori;
 • Perfecţionarea metodică a activităţii aşezămintelor culturale în domeniile de activitate solicitate;
 • Realizarea unor lucrări de specialitate, materiale foto, audio şi video pentru integrarea în circuitul naţional de valori şi pentru participarea la întâlniri între specialişti şi publicarea lor în publicaţii şi cărţi de specialitate;
 • Dezvoltarea de schimburi culturale, parteneriate, etc. prin intermediul cărora să fie valorificate creațiile centrului la nivel național și internațional.