Atribuții

atribuitii

Atribuțiile managerului Centrului de Cultură „Augustin Bena”

Conducerea Centrului de Cultură „Augustin Bena” este asigurată de un manager, conform prevederilor Contractului de management încheiat cu ordonatorul de credite – Consiliul Județean Alba. Numirea și eliberarea din funcție a managerului se face prin Hotărâre a Consiliului Județean Alba, în condițiile legii.

Managerul Centrului de Cultură „Augustin Bena” are următoarele atribuții:

 • Asigură implementarea proiectului managerial în Centrul de Cultură „Augustin Bena” și prezintă anual sau la cererea autorității raportul de activitate;
 • Asigură dezvoltarea și implementarea codului intern și managerial referitor la organizare, managementul resurselor, etică, deontologie și integritate;
  Întocmește împreună cu contabilul șef proiectul de buget al centrului și îl înaintează spre avizare Consiliului Administrativ;
 • Decide, în calitate de ordonator de credite, împreună cu contabilul șef asupra modului de utilizare al bugetului centrului și răspunde împreună cu contabilul șef de execuția bugetului de venituri și cheltuieli;
 • Propune spre avizare Consiliului Administrativ calendarul manifestărilor cultural-artistice și științifice și planul de școlarizare;
 • Propune spre avizare Consiliului Administrativ nivelul taxelor școlare, nivelul tarifelor pentru prestațiile culturale realizate și sursele altor venituri;
 • Propune spre aprobare Consiliului Administrativ criterii pentru reducerea totală sau parțială a taxelor școlare pentru anumite secții sau pentru unele categorii de elevi;
 • În colaborare cu Consiliul de specialitate propune spre aprobare Consiliului Administrativ lucrări spre a fi editate, publicate și multiplicate sub egida Editurii Centrului de Cultură „Augustin Bena”, a Editurii Muzicale a Centrului de Cultură „Augustin Bena” și a Casei de Discuri „Augustin Bena”, în concordanță cu scopul, principiile și obiectul de activitate al instituției,
 • Propune spre avizare Consiliului Administrativ modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale instituției;
 • Întocmește Regulamentul Intern al Centrului și îl negociază cu reprezentanții angajaților;
 • Aprobă calificativele și salariile anuale conform reglementărilor legale în vigoare;
 • Aprobă participarea la manifestări cultural-artistice care nu au fost incluse în calendarul anual;
 • Răspunde în fața Președintelui Consiliului Județean Alba și în fața Consiliului Județean Alba de respectarea regulamentului de organizare și funcționare al instituției și a altor norme legale în vigoare;
 • Asigură perfecționarea personalului instituției prin participarea acestuia la cursuri de perfecționare și specializare;
 • Aprobă planificarea concediilor de odihnă;
 • Aplică actele normative și administrative în vigoare pentru buna desfășurare a activității instituției;
 • Emite decizii de angajare, de modificare și de desfacere a contractelor de muncă, promovează, recompensează și sancționează conform normelor și legilor în vigoare personalul din subordine;
 • Elaborează și propune spre avizare Consiliului Administrativ strategiile şi programele de activitate și coordonează îndeplinirea lor;
 • Asigură conducerea operativă a instituției;
 • Conduce și îndrumă întreg personalul în punerea în practică a programelor și proiectelor Centrului;
 • Aprobă sau respinge cererea de cumul de funcții sau colaborări, cu respectarea legislației în vigoare;
 • Încheie acte juridice și aprobă eliberarea actelor de către Centru în limitele de competență stabilite prin contractul de management;
 • Reprezintă instituția în relațiile cu terții;
 • Răspunde de implementarea Codului controlului intern/managerial Ia orice alte măsuri pe care le consideră necesare pentru buna desfășurare a activității în limitele prevăzute de lege;
 • Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către autoritatea coordonatoare şi răspunde pentru modul de realizare a acestora;
 • În absența managerului, Centrul este condus de o persoană din cadrul instituției, desemnată de manager prin decizie scrisă.
 • În exercitarea atribuțiilor sale managerul emite decizii.