Consiliul Administrativ

atribuitii

Managerul Centrului de Cultură „Augustin Bena” este asistat în activitatea sa de Consiliul Administrativ numit prin decizia managerului instituției, având următoarea componență: manager, contabil șef, reprezentantul salariaților, șefii serviciilor din instituție, un reprezentant din partea ordonatorului principal de credite.

Consiliul Administrativ are următoarele atribuții:

 • Avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, proiectul organigramei și a statului de funcții și îl propune spre aprobare ordonatorului principal de credite;
 • Avizează proiectul Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului și îl propune spre aprobare ordonatorului principal de credite;
 • Analizează și propune măsuri de formare, specializare și perfecționare al personalului;
 • Avizează proiectul de Program anual al activităților culturale finanțate de autoritate (calendarul manifestărilor cultural-artistice și științifice), precum și planul de școlarizare și îl propune spre aprobare ordonatorului principal de credite;
 • Aprobă Regulamentul intern, la propunerea managerului;
 • Avizează reducerea totală sau parțială a taxelor școlare pentru anumite secții sau pentru unele categorii de elevi și o propune spre aprobare ordonatorului principal de credite;
 • Aprobă proiectul programului de funcționare al instituției;
 • Aprobă regulamentele de organizare și funcționare a taberelor de creație realizate înspațiile proprii și în alte spații;
 • Aprobă regulamentele de organizare, desfășurare și premiere ale concursurilor cuprinse în cadrul Programului anual de activități;
 • Aprobă editarea, publicarea și multiplicarea de lucrări sub egida Editurii Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”, a Editurii Muzicale a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” și a Casei de Discuri ,,Augustin Bena”, în concordanță cu scopul, principiile și obiectul de activitate al instituției.
 • Aprobă forma și conținutul regulamentului intern de organizare și funcționare a Centrul de excelență în fotografie ,,Samoilă Mârza” și a Sistemul de certificare a calității produselor și serviciilor culturale tradiționale;
 • Îndeplinește și alte atribuții conform legii.