Compartimentul Promovare și valorificare

Serviciul administrare, promovare și valorificare a produselor și serviciilor cultural – artistice este format din compartimentele:

 • Administrativ
 • Promovare și valorificare
 • Scenotehnică

Compartimentul Promovare și valorificare

 • participă la derularea procedurilor de implementare în bune condiţii a proiectelor şi programelor Centrului,
 • participă la buna desfăşurare a tuturor etapelor de implementare a programelor şi proiectelor,
 • se informează în permanenţă cu privire la accesarea fondurilor nerambursabile pentru domeniul cultural şi întocmeşte documentaţia necesară accesării acestor fonduri,
 • colaborează cu partenerii din ţară şi de peste hotare în vederea elaborării şi promovării de proiecte culturale în cadrul cărora Centrul este beneficiar sau partener,
 • iniţiază proiecte de promovare, conservare şi valorificare a Patrimoniului Cultural Naţional material şi imaterial,
 • îşi îmbunătăţeşte permanent pregătirea profesională şi nivelul de cunoştinţe de specialitate şi participă la cursuri de instruire, seminarii, perfecţionări,
 • organizează activităţi de promovare a serviciilor Centrului în vederea atragerii de venituri proprii,
 • realizarea materialelor publicitare necesare serviciilor şi compartimentelor din cadrul Centrului,
 • propune spre editare lucrări de specialitate, în format tipărit sau digital, cu scopul de a populariza cultura Judeţului Alba pe plan local, naţional şi internaţional,
 • propune spre editare CD-uri şi DVD-uri cu produsele şi serviciile cultural-artistice ale instituţiei, în vederea atragerii de venituri proprii, promovarea şi valorificarea Patrimoniului Cultural Naţional,
 • întocmeşte programe de sală, comunicări, referate şi studii de specialitate în vederea valorificării lor pe plan naţional şi internaţional,
 • realizează arhiva instituţiei structurată pe domeniile foto, video, arhiva tipărită şi arhiva digitală,
 • redactează materiale de presă sau materiale informative pentru relaţia cu presa,
 • colaborează cu instituţii de profil din ţară şi de peste hotare,
 • aplică mijloace de cercetare sondaje, chestionare privind activitatea instituţiei,
 • asigură schimburile interinstituţionale în ceea ce priveşte publicaţiile de specialitate,
 • organizează activitatea curentă a Casei de Discuri ,,Augustin Bena”, a Editurii ,,Augustin Bena”, a Bibliotecii online ,,Augustin Bena”, precum şi a Mediatecii ,,Augustin Bena”,
 • organizează activitatea curentă a Centrului de excelență în fotografie ,,Samoilă Mârza”;
 • Realizează grafica materialelor de promovare necesare serviciilor şi compartimentelor din cadrul Centrului;
 • Asigură buna vizibilitate și promovare a serviciilor și produselor instituției în mediul online (site-uri web, rețele de socializare, aplicații android și IOS);
 • Realizează şi stochează informaţii pe hârtie, prin înregistrări foto, audio sau video sau pe orice alt tip de suport pentru arhivare şi promovare;
 • Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager în concordanţă cu prevederile legale.