Prezentare

Serviciul Cercetare, conservare și valorificare Patrimoniu Cultural material și imaterial este compus din compartimentele:

 • Compartimentul Etnografie și folclor românesc
 • Compartimentul Minorități Naționale

 

Serviciul are următoarele atribuții:

Compartimentul Etnografie și folclor românesc

 • evidenţa, clasarea, conservarea, restaurarea, protejarea şi punerea în valoare a bunurilor culturale;
 • coordonează activitatea de cercetare, evidenţă, conservare - restaurare şi punere în valoare a bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural national material și imaterial;
 • propune activităţi şi programe de descoperire, cercetare, evidenţă, protejare şi punere în valoare a bunurilor culturale;
 • colaborează, în exercitarea atribuţiilor sale, cu asociaţiile de colecţionari, uniuni de creatori, instituţii şi organisme cu activitate în domeniu;
 • sprijină organizarea şi realizarea activitaţilor de promovare turistică a obiectivelor culturale din Județul Alba;
 • sprijină şi organizează congrese, colocvii, simpozioane şi alte acţiuni similare, în domeniul promovării patrimoniului cultural;
 • dezvoltă relaţii de colaborare cu organizaţii naţionale şi internaţionale cu activitate relevantă în domeniu.
 • elaborează strategii, programe şi proiecte în domeniul patrimoniului imaterial;
 • colaborează, în condiţiile legii, cu instituţii, organisme şi persoane cu atribuţii în domeniile patrimoniului imaterial, din ţară şi din străinătate;
 • propune şi după caz, iniţiază, lucrări ştiinţifice, în scopul asigurării accesului la informaţii de specialitate în domeniile patrimoniului cultural imaterial, cu sprijinul şi în colaborare cu alte instituţii, organe şi organisme competente, conform prevederilor legale în vigoare;
 • organizează activitatea Sistemului de certificare a calității produselor și serviciilor culturale tradiționale din Județul Alba;
 • îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager în concordanţă cu prevederile legale.

Compartimentul Minorități Naționale

 • concepe, organizează şi propune spre aprobare realizarea unor programe, proiecte şi manifestări culturale privind cercetarea, salvarea, protecţia, conservarea, dezvoltarea şi valorificarea creaţiei culturale, lingvistice, ştiinţifice a minorităţilor naţionale din România;
 • iniţiază şi acordă sprijin de specialitate, direct sau în colaborare cu alte instituţii publice de cultură, cu alte instituţii specializate, cu organizaţii neguvernamentale sau colaboratori externi, pentru elaborarea unor studii, cercetări şi sinteze privind cultura minorităţilor etnice şi interferenţele culturale dintre cultura acestora şi cea română;
 • sprijină sau iniţiază organizarea de simpozioane, colocvii, mese rotunde, având ca temă cultura minorităţilor naţionale;
 • contribuie la asigurarea circulaţiei informaţiilor privind cultura minorităţilor naţionale şi la promovarea politicii de toleranţă prin intermediul mass-mediei, în cadrul proiectelor implementate;
 • sprijină, potrivit legii și regulamentelor de organizare și funcționare, publicarea revistelor de cultură, publicaţiile şi alte tipărituri în limbile minorităţilor naţionale, în scopul valorificării vieţii spirituale, a tradiţiilor şi creaţiilor culturale aparţinând minorităţilor naţionale;
 • încurajează şi sprijină, împreună cu serviciile/compartimentele din instituție, schimburile de informaţii între persoane fizice, instituţii de cultură şi organizaţii neguvernamentale aparţinând minorităţilor etnice, din Județul Alba, din ţară şi din străinătate;
 • iniţiază şi/sau acordă sprijin metodologic pentru organizarea unor programe, proiecte, acţiuni sau manifestări de etnocultură, arte vizuale, muzică, teatru etc, prin: cercetare de arhivă şi de teren, concursuri, festivaluri, spectacole, turnee artistice, tabere de creaţie, expoziţii, alte acţiuni de interes județean sau național pentru minorităţile naţionale;
 • iniţiază consultări cu uniunile reprezentative ale minorităţilor etnice în vederea cunoaşterii şi sprijinirii obiectivelor culturale ale acestora;
 • propune organizarea de aniversări, comemorări, cu rezonanţă județeană și/sau naţională/ internaţională a unor evenimente istorice şi a unor personalităţi marcante aparţinând culturii minorităţii naţionale;
 • sprijină pregătirea profesională a specialiştilor şi creatorilor cu prezenţă activă în viaţa culturală a minorităţilor naţionale prin asigurarea accesului acestora la diferite forme de perfecţionare, în ţară şi în străinătate;
 • îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager în concordanţă cu prevederile legale.