Financiar - Contabil

compartiment_fianciar_contabil

 

 • Asigură implementarea şi respectarea în Centru a Regulamentului de organizare şi funcţionare, Regulamentul Intern, eticii şi al Codului etic şi de conduită al personalului din Centru;
 • Întocmeşte documentele de resurse umane, PSI şi protecţia muncii şi orice alte documente necesare desfăşurării activităţii instituţiei;
 • Întocmeşte documentele de organizare a concursurilor de încadrare în muncă;
 • Aplică prevederile legale cu privire la încadrarea, salarizarea şi evaluarea personalului din Centru;
 • Răspunde de aplicarea corectă a prevederilor Codului Muncii şi a legilor şi regulamentelor în vigoare privind drepturile şi obligaţiile angajaţilor;
 • Calculează drepturile salariale conform pontajului, condicii de prezenţă, a studiilor şi vechimii, face anunţuri legate de trecerea la alte gradaţii sau alte venituri, întocmeşte statul de plată şi fluturaşii salariaţilor;
 • Ţine evidenţa concediilor, învoirilor, pontajului, condicii de prezenţă şi a oricăror alte documente legate de activitatea salariaţilor;
 • Evidenţiază toate mişcările de personal şi le menţionează în rapoarte statistice specifice;
 • Întocmeşte, împreună cu managerul, bugetul de venituri şi cheltuieli asigurând adaptarea lui la realizarea acţiunilor specifice;
 • Întocmeşte statul de funcţii, organigrama, regulamentele şi orice alte documente solicitate de directorul-manager şi le prezintă acestuia;
 • Completează şi ţine la zi registrul electronic de evidenţă a salariaţilor;
 • Întocmeşte, actualizează şi păstrează dosarele personale ale angajaţilor;
 • Urmăreşte şi răspunde de respectarea statului de funcţii aprobat;
 • Asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative a prezenţei la serviciu a personalului;
 • Efectuează procedurile prevăzute de lege pentru angajare, promovare, detaşare, acordare de grade profesionale, acordare de tranşe de vechime, dosare pensionare, încheiere, modificare, desfacere contracte de muncă, sancţiuni şi premieri, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
 • Întocmeşte graficul concediilor de odihnă;
 • Răspunde direct şi nemijlocit de încadrarea corectă a personalului având în vedere legislaţia în vigoare;
 • Aduce la cunoştinţa conducerii, periodic, problemele deosebite şi rezultatele activităţii propunând totodată măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii instituţiei;
 • Face propuneri de modificare a fişelor posturilor, când situaţia o impune;
 • Asigură realizarea oricărei lucrări de planificare financiar bugetară la termenele şi în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • Urmăreşte execuţia bugetară şi informează periodic conducerea cu privire la utilizarea judicioasă a alocaţiilor bugetare, în vederea luării de măsuri operative care să asigure realizarea nivelului prevederilor bugetare;
 • Ţine evidenţa contabilă a instituţiei conform reglementărilor în vigoare;
 • Exercită şi răspunde de controlul financiar preventiv;
 • Întocmeşte situaţiile financiare trimestriale, anuale şi asigură depunerea lor la termenele prevăzute;
 • Răspunde prin semnătură alături de directorul-manager în toate operaţiunile patrimoniale;
 • Asigură anual sau ori de câte ori situaţia o impune, efectuarea inventarierii patrimoniului şi casarea acestuia;
 • Asigură accesarea, gestionarea şi coordonarea financiară a proiectelor cu finanţare externă;
 • Asigură accesarea şi gestionarea bugetelor alocate programelor şi proiectelor;
 • Aduce la cunoştinţa conducerii problemele deosebite şi rezultatele activităţii, propunând totodată măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii,
 • Elaborează documentaţiile financiare necesare pentru depunerea şi realizarea de proiecte culturale în cadrul programelor de finanţare nerambursabile existente;
 • Întocmeşte pe baza strategiei, programelor de dezvoltare a activităţilor specifice din domeniul culturii şi a referatelor de necesitate emise de celelalte servicii şi compartimente, necesarul anual de achiziţii;
 • Verifică proiectele, urmărind încadrarea acestora în prevederile bugetare legale;
 • Verifică bugetele alocate diferitelor tipuri de cheltuieli şi supune avizării conducerii instituţiei şi ordonatorului principal de credite devizele generale ale cheltuielilor respective;
 • Supune avizării conducerii instituţiei devizele generale ale investiţiilor ca urmare a rezultatelor de achiziţii publice pentru lucrările noi şi a celor modificate ca urmare a indexărilor legale cu încadrarea în limita valorică conform legislaţiei în vigoare, şi cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite;
 • Întocmeşte situaţii centralizatoare a necesarului de alocaţii bugetare cu privire la bugetul de venituri şi cheltuieli;
 • Centralizează toate datele legate de bugetul instituţiei, corelându-le cu datele din contabilitate pentru întocmirea bugetului viitor;
 • Asigură transmiterea către organul ierarhic superior a raportărilor cu privire la bugetul instituţiei;
 • Îşi însuşeşte legislaţia în vigoare care reglementează obiectul de activitate specific şi instruieşte personalul Centrului cu privire la dispoziţiile legale existente şi prelucrează toate noutăţile din legislaţie referitoare la domeniul de activitate al angajaţilor Centrului;
 • Întocmeşte documentaţia cu privire la desfăşurarea procedurilor şi asigură derularea procedurilor, compară ofertele şi întocmeşte contractile;
 • Întocmeşte documentele necesare înscrierii cursanţilor la cursurile centrului şi documentele legate de cursuri şi finalizarea acestora;
 • Asigură evidenţa elevilor ce frecventează cursurile, întocmirea foilor matricole şi a tuturor celorlalte documente de studii şi eliberează documente de studii;
 • Colectează şi încasează taxele şcolare şi tarifele pentru realizarea unor spectacole şi prestări servicii sau pentru alt gen de manifestări cât şi tarifele pentru produsele valorificate de Centru;
 • Păstrează şi utilizează ştampilele şi sigiliile instituţiei;
 • Răspunde de întocmirea documentelor ce fac obiectul aprovizionării instituţiei cu resurse tehnice şi materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii şi asigurării condiţiilor optime de lucru;
 • Ţine evidenţa tehnico-operativă a obiectelor de inventar, mijloacelor fixe, materialelor, conform reglementărilor în vigoare;
 • Întocmeşte documentaţia cu privire la obiectele de inventar şi mijloacele fixe, uzate fizic şi moral şi propune demararea operaţiunilor de casare sau declasare;
 • Procură, în limitele necesarului aprobat, materialele administrativ-gospodăreşti, cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice;
 • Gestionează activele aflate în patrimonial instituţiei conform legislaţiei în vigoare;
 • Primeşte materialele care se aprovizionează, verifică cantităţile indicate în documentele care însoţesc şi controlează cât este posibil calitatea acestora;
 • Răspunde de depozitarea materialelor în bune condiţii pentru a se evita degradarea, respectându-se şi normele de protecţia muncii şi PSI;
 • Răspunde de arhivarea documentelor şi de păstrarea arhivei în bune condiţii;
 • Răspunde de înregistrarea, organizarea şi păstrarea documentelor ce alcătuiesc arhiva instituţiei;
 • Organizează activităţile de registratură şi corespondenţă, primirea şi înregistrarea tuturor documentelor interne sau dinafara instituţiei, prezentarea acestora conducerii instituţiei pentru repartizare sau semnare, asigură distribuirea şi expedierea acestora;
 • Redactează, înregistrează şi expediază corespondenţa şi întocmeşte mapa managerului şi repartizează documentele în interiorul Centrului;
 • Întocmeşte fişa activităţii zilnice a autoturismelor aflate în dotarea Centrului, urmărind încadrarea consumului de carburanţi în normativul de cheltuieli ale instituţiilor publice;
 • Ţine evidenţa, întocmeşte şi verifică corectitudinea completării ordinelor de deplasare dispuse de manager;
 • Verifică şi ţine evidenţa tuturor documentelor intrate sau ieşite din instituţie;
 • Ţine evidenţa delegaţiilor, foilor de drum şi orice alte documente necesare bunei desfăşurări a activităţii, cerute de şefii ierarhici superiori;
 • Organizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică;
 • Realizează și întocmește documentația cu privire la achiziții directe din catalogul electronic de achiziții publice;
 • Întocmeşte documentaţiile solicitate de Autoritatea Naţională pentru Achiziţii Publice;
 • Îndeplineşte orice altă sarcină transmisă de conducerea instituţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.